Pozwolenie na budowę domu w kilku prostych krokach (cz. 2)

Kontynuujemy temat uzyskania pozwolenia na budowę, kiedy projekt Twojego domu jest już gotowy, a on sam jest zaadaptowany na potrzeby konkretnej działki.

Kwestia adaptacji projektu do działki

Następny krok to adaptacja (dostosowanie) gotowego projektu do warunków terenowych, do których zalicza się strefy: wiatrową, śniegową, przemarzania. Jest to czas na wprowadzenie zmian w projekcie. Może to zrobić uprawniony architekt. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od niego zależą kolejne stadia prowadzącego do budowy domu.

Architekt sporządza na mapie projekt zagospodarowania terenu. Powinien on zawierać:

 • usytuowanie,
 • określenie granic działki lub terenu,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny,
 • obrys,
 • układ zieleni,
 • układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu.

Projekt, który jest już zaadaptowany, zawiera informacje o zagospodarowaniu terenu (mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, projektowaną zieleni…).

Kwestia uzyskania warunków technicznych dostawy mediów

Media, które należy uwzględnić, przygotowując projekt budowlany to:

 • energia elektryczna,
 • gaz,
 • woda,
 • zapewnienie odbioru ścieków oraz odpadów stałych.

Architekt adaptujący ma w obowiązku przygotować dokumentację do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Wspomniany dokument to opinia ZUDP. Taka jednostka działa w starostwie w wydziale geodezji. Dokument ten ustala odległości między poszczególnymi projektowanymi obiektami, takimi jak budynki, zjazdy czy sieci. Określa on także odległości w stosunku do granic działek i innych istotnych obiektów.

Decyzja o warunkach zabudowy czy tez miejscowy plan zagospodarowania mogą zawierać inne szczegółowe informacje, takie jak uzgodnienia i opinie różnych instytucji. Mowa o sprawach indywidualnych, które mogą dotyczyć m.in.:

 • uzgodnień przeciwpożarowych,
 • opinii Konserwatora Zabytków,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej czy leśnej,
 • opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego
 • i wielu innych kwestii.

Kable wielożyłowe – najlepsza jakość na rynku!

Ostatni punkt, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę

Starosta jest jednostką uprawnioną do wydawania pozwolenia na budowę – w formie decyzji administracyjnej. Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć następujące załączniki:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego (łącznie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, które są regulowane przez przepisy. Należy również dołączyć zaświadczenie architekta o przynależności do izby samorządu zawodowego),
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana),
 • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej oraz sąsiednich działek,
 • warunki techniczne dostawy mediów.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć na formularzu urzędowym w czasie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku powinno się znaleźć:

 • wskazanie inwestora,
 • rodzaj inwestycji,
 • adres budowy,
 • a także oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny i numer działki).

Gdy wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione, właściwy organ nie może odmówić wydania odpowiedniej decyzji. Dzieje się to w czasie 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy w złożonej dokumentacji zostaną stwierdzone błędy, właściwy organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości (przy czym musi on wyznaczyć stosowny termin). Gdy błędy nie zostaną usunięte w odpowiednim czasie, organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Ważne: masz obowiązek rozpocząć budowę w ciągu 3 lat od dnia wydania pozytywnej decyzji.

twardość drewna kominkowego
Twardość drewna kominkowego
Twardość to bardzo istotna cecha charakteryzująca drewno i jedna z najważniejszych wartości dotyczących drewna opałowego. Badana...
Jak zaprojektować ogród przydomowy?
Planowanie i projektowanie ogrodu przydomowego może być bardzo przyjemnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek...